დოქტორანტურა

სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა და ბიზნენსის მართვა

1. ნათია ხოჭოლავა – სადისერტაციო თემა: საფინანსო-საბანკო დაწესებულებაში ინფორმაციული სისტემების აუდიტის პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა.ინგოროყვა

2. ნანა კოტეტიშვილი – სადისერტაციო თემა: ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების ტენდენციები და ევროვნული საკრედიტო რესურსების სრულყოფის პერსპექტივა საქართველოში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. ინგოროყვა

3. კონდრატ დიმიტრიშვილი

– სადისერტაციო თემა: საბანკო აუდიტის პრობლემები, მიზნები და ნორმატიული რეგულირების სრულყოფა თანამედროვე პირობებში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. ცაავა

4. გრიგოლ ლომიძე – სადისერტაციო თემა: ბანკის საინვესტიციო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხები ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის პირობებში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. ინგოროყვა

5. დავით ცაავა – სადისერტაციო თემა: კომერციული ბანკების ფინანსური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და მენეჯმენტის სრულყოფა ანტიკრიზისულ პირობებში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ა. ინგოროყვა

6. ნათია ბერიძე – სადისერტაციო თემა: საბანკო მარკეტინგი როგორც საკრედიტო ურთიერთობების სრულყოფის ფაქტორი

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. გ. ცაავა

7. ლევან ქუთათელაძე – სადისერტაციო თემა: ინფორმაციული უსაფრთხოების და რისკების მართვის პრობლემები და პერსპექტივები საფინანსო-საბანკო დაწესებულებებში

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. ჩხაიძე

8. ანატოლი გურგენიძე – სადისერტაციო თემა: ფინანსური ინფორმაციული ნაკადების მართვის მოდელები და მეთოდები

ხელმძღვანელი: სრ.პროფ. ზ. ჩხაიძე

9. გიორგი სულამანიძე

10. კონსტანტინე სულამანიძე